จังหวัดร้อยเอ็ดขอความร่วมมือ
" อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ"
ศูนย์ราชการสะดวกจังหวัดร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
111 ถนนรณชัยชาญยุทธ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
คลินิกนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

โรคไวรัสโคโรนา (COVID-19)

ข่าวสาร /ความรู้เกี่ยวกับ โรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19)

 • มาตรการป้องกันความเสี่ยง COVID-19

  มาตรการป้องกันความเสี่ยง COVID-19

  วันพุธ, 25 มีนาคม 2563 08:19
 • ผู้สูงอายุเสี่ยงที่สุด ควรดูแลอย่างไร

  ผู้สูงอายุเสี่ยงที่สุด ควรดูแลอย่างไร

  วันพุธ, 25 มีนาคม 2563 08:21
 • How to.....ทำความสะอาด

  How to.....ทำความสะอาด

  วันพุธ, 25 มีนาคม 2563 08:23
 • การผสมน้ำยาฟอกฟ้าสี/ผ้าขาวสำหรับทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัส

  การผสมน้ำยาฟอกฟ้าสี/ผ้าขาวสำหรับทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัส

  วันพุธ, 25 มีนาคม 2563 08:25
 • CORONA VIRUS (COVID-19)

  CORONA VIRUS (COVID-19)

  วันพุธ, 25 มีนาคม 2563 08:28

ศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy contact Center : GECC) จังหวัดร้อยเอ็ด

ศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy contact Center : GECC) จังหวัดร้อยเอ็ด

บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service) ดังนี้

ณ บริเวณ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

ช่องบริการที่

บริการ

หน่วยงานที่ร่วมจัดบริการ

วัน เวลา

ที่จัดบริการ

1

² เคลมประกันชีวิต

² ขอประวัติการรักษา

² จองห้องพิเศษ

² จองบ้านพักผู้ป่วยมะเร็ง

² ศูนย์บริการผู้ป่วยแบบประคับประคองระยะท้าย

     ครบวงจร

² รับเรื่องราวร้องทุกข์

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

 

 

 

 

 

 

 

วันราชการ

เวลา

08.00-16.00 น.

2

² ออกหนังสือรับรองการเกิด 

 

3

² เอกสารเบิกค่ารักษาการตรวจพิเศษ (CT , MRI)  ² ตรวจสอบแก้ไขสิทธิการรักษาพยาบาล

 

4

² บริการคุ้มครองผู้ประสบอุบัติเหตุจากรถ

     ตาม พ.ร.บ. 

² ค่าชดเชยจากการประสบภัย ตาม พ.ร.บ.

² สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

² บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัด

² ตำรวจภูธรจังหวัด 

5

² บริการสังคมสงเคราะห์

 

6

² พิจารณาจ่ายเงินค่าคลอดในระหว่างนอนรักษา

     อยู่ในโรงพยาบาลโรงพยาบาลร้อยเอ็ด

² ให้บริการสิทธิการรักษาประกันสังคมครบวงจร      

สำนักงานประกันสังคมจังหวัด

วันจันทร์และพฤหัสบดี

เวลา

08.00-16.00 น.

7

² บริการรับแจ้งเกิด แจ้งตาย

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

วันจันทร์

เวลา

08.00-16.00 น.

วันอังคาร-ศุกร์

เวลา

08.00-12.00 น.

8

² ขึ้นทะเบียนสิทธิทารกแรกเกิด   

 

 

 

 

วันราชการ

เวลา

08.00-16.00 น.

9

² ขึ้นทะเบียนสิทธิประกันสุขภาพ  สิทธิประกัน

     สุขภาพต่างด้าว สิทธิประกันสังคม

² ให้คำปรึกษาสิทธิการรักษา

 

 

10

² บริการสิทธิประกันสังคมฉุกเฉิน  

 

11

² ศูนย์บริการผู้พิการครบวงจร      

² ขึ้นทะเบียนและออกบัตรคนพิการ

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.)

 

VDO

 • การใช้บริการARIคลีนิค โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

  การใช้บริการARIคลีนิค โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

  วันอังคาร, 07 เมษายน 2563 15:17
 • งดเยี่ยม ป้องกัน โควิด๑๙ 240363

  งดเยี่ยม ป้องกัน โควิด๑๙ 240363

  วันศุกร์, 27 มีนาคม 2563 10:04
 • ผู้ว่าร้อยเอ็ดชวนป้องกัน โควิด ๑๙

  ผู้ว่าร้อยเอ็ดชวนป้องกัน โควิด ๑๙

  วันศุกร์, 27 มีนาคม 2563 10:05
 • การใช้บริการARIคลีนิค โรงพยาบาลร้อยเอ็ด V2

  การใช้บริการARIคลีนิค โรงพยาบาลร้อยเอ็ด V2

  วันอังคาร, 07 เมษายน 2563 15:17
 • โรงพยาบาลร้อยเอ็ดขอขอบคุณ องค์กรทำดี มอบชุด PPE

  โรงพยาบาลร้อยเอ็ดขอขอบคุณ องค์กรทำดี มอบชุด PPE

  วันจันทร์, 30 มีนาคม 2563 08:25
2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200-5    FAX.  043-511503