สำนักงานสถิติแห่งชาติ
แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้ข้อมูลประจำปีงบประมาณ 2562 - 2563
ผู้ใช้สิทธิบัตรทองสามารถย้ายสิทธิออนไลน์ได้แล้ว
ขอเชิญสมัคร ก้าวท้าใจ SEASON 2
ต้านภัยโควิด19 พิชิต 60 วัน 6,000 แคลวรี เพื่อสุขภาพที่ดีของคนร้อยเอ็ด
ส่งยากลับบ้าน ต้านภัยโควิด-19
ขั้นตอนการลงทะเบียนรับยาทางไปรษณีย์
ศูนย์ราชการสะดวกจังหวัดร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
111 ถนนรณชัยชาญยุทธ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
คลินิกนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

โรคไวรัสโคโรนา (COVID-19)

ศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy contact Center : GECC) จังหวัดร้อยเอ็ด

ศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy contact Center : GECC) จังหวัดร้อยเอ็ด

บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service) ดังนี้

ณ บริเวณ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

ช่องบริการที่

บริการ

หน่วยงานที่ร่วมจัดบริการ

วัน เวลา

ที่จัดบริการ

1

² เคลมประกันชีวิต

² ขอประวัติการรักษา

² จองห้องพิเศษ

² จองบ้านพักผู้ป่วยมะเร็ง

² ศูนย์บริการผู้ป่วยแบบประคับประคองระยะท้าย

     ครบวงจร

² รับเรื่องราวร้องทุกข์

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

 

 

 

 

 

 

 

วันราชการ

เวลา

08.00-16.00 น.

2

² ออกหนังสือรับรองการเกิด 

 

3

² เอกสารเบิกค่ารักษาการตรวจพิเศษ (CT , MRI)  ² ตรวจสอบแก้ไขสิทธิการรักษาพยาบาล

 

4

² บริการคุ้มครองผู้ประสบอุบัติเหตุจากรถ

     ตาม พ.ร.บ. 

² ค่าชดเชยจากการประสบภัย ตาม พ.ร.บ.

² สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

² บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัด

² ตำรวจภูธรจังหวัด 

5

² บริการสังคมสงเคราะห์

 

6

² พิจารณาจ่ายเงินค่าคลอดในระหว่างนอนรักษา

     อยู่ในโรงพยาบาลโรงพยาบาลร้อยเอ็ด

² ให้บริการสิทธิการรักษาประกันสังคมครบวงจร      

สำนักงานประกันสังคมจังหวัด

วันจันทร์และพฤหัสบดี

เวลา

08.00-16.00 น.

7

² บริการรับแจ้งเกิด แจ้งตาย

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

วันจันทร์

เวลา

08.00-16.00 น.

วันอังคาร-ศุกร์

เวลา

08.00-12.00 น.

8

² ขึ้นทะเบียนสิทธิทารกแรกเกิด   

 

 

 

 

วันราชการ

เวลา

08.00-16.00 น.

9

² ขึ้นทะเบียนสิทธิประกันสุขภาพ  สิทธิประกัน

     สุขภาพต่างด้าว สิทธิประกันสังคม

² ให้คำปรึกษาสิทธิการรักษา

 

 

10

² บริการสิทธิประกันสังคมฉุกเฉิน  

 

11

² ศูนย์บริการผู้พิการครบวงจร      

² ขึ้นทะเบียนและออกบัตรคนพิการ

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.)

 

VDO

 • REHtv 020763 ร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมรณรงค์ งดเหล้าเข้าพรรษา ๒๕๖๓

  REHtv 020763 ร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมรณรงค์ งดเหล้าเข้าพรรษา ๒๕๖๓

  วันศุกร์, 03 กรกฎาคม 2563 08:04
 • ข้าราชการใหม่ รุ่นโควิด 19 โรงพยาบาลร้อยเอ็ดรวมพลังกล่าวคำปฏิญาณ การเป็นข้าราชที่ดี

  ข้าราชการใหม่ รุ่นโควิด 19 โรงพยาบาลร้อยเอ็ดรวมพลังกล่าวคำปฏิญาณ การเป็นข้าราชที่ดี

  วันศุกร์, 03 กรกฎาคม 2563 08:04
 • กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและทำความสะอาดโรงพยาบาลร้อยเอ็ด

  กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและทำความสะอาดโรงพยาบาลร้อยเอ็ด

  วันศุกร์, 12 มิถุนายน 2563 13:25
 • REHtv ร้อยเอ็ด 060663 เร่งตรวจโควิด 19 ในประชาชนกลุ่มเสี่ยง จังหวัดร้อยเอ็ด

  REHtv ร้อยเอ็ด 060663 เร่งตรวจโควิด 19 ในประชาชนกลุ่มเสี่ยง จังหวัดร้อยเอ็ด

  วันศุกร์, 12 มิถุนายน 2563 13:25
 • สยามโกลบอลเฮ้าส์ จับมือ มูลนิธิเอสซีจี มอบห้องตรวจหาเชื้อและคัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยงให้ รพ.รอ

  สยามโกลบอลเฮ้าส์ จับมือ มูลนิธิเอสซีจี มอบห้องตรวจหาเชื้อและคัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยงให้ รพ.รอ

  วันศุกร์, 12 มิถุนายน 2563 13:24
2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200-5    FAX.  043-511503