โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
111 ถนนรณชัยชาญยุทธ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000

สารสัมพันธ์โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ฉบับที่ 3/2561 ประจำเดือนธันวาคม 2560

สารสัมพันธ์โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ฉบับที่  3/2561  ประจำเดือนธันวาคม 2560

2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200-5    FAX.  043-511503