โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
111 ถนนรณชัยชาญยุทธ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
คลินิกนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ฉบับแก้ไข)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ฉบับแก้ไข)

2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200-5    FAX.  043-511503