ศูนย์ราชการสะดวกจังหวัดร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
111 ถนนรณชัยชาญยุทธ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
คลินิกนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
THAILAND INTERNET
USER BEHAVIOR SURUEY

ประกาศจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Meropenem 1 g for injection ด้วยวิธีคัดเลือก

จังหวัดร้อยเอ็ดโดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จะดำเนินการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาด้วยวิธีคัดเลือก ยา Meropenem 1 g for injection จำนวนประมาณ 60,000 vials ในวงเงินประมาณ 6,818,844.48 บาท (หกล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นแปดพันแปดร้อยสี่สิบสี่บาทสี่สิบแปดสตางค์)  โดยใช้เงินบำรุงปีงบประมาณ 2562 รายละเอียดดังไฟล์เอกสารแนบ

2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200-5    FAX.  043-511503