ศูนย์ราชการสะดวกจังหวัดร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
111 ถนนรณชัยชาญยุทธ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
คลินิกนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
THAILAND INTERNET
USER BEHAVIOR SURUEY

ประกาศจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Gabapentin 300 mg tablet/capsule ด้วยวิธีคัดเลือก

จังหวัดร้อยเอ็ดโดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จะดำเนินการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาด้วยวิธีคัดเลือก ยา Gabapentin 300 mg tablet/capsule จำนวนประมาณ 6,200 x 100 เม็ด ในวงเงินประมาณ 1,691,376.73 บาท (หนึ่งล้านหกแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันสามร้อยเจ็ดสิบหกบาทเจ็ดสิบสามสตางค์)  โดยใช้เงินบำรุงปีงบประมาณ 2562 รายละเอียดดังไฟล์เอกสารแนบ

2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200-5    FAX.  043-511503