โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
111 ถนนรณชัยชาญยุทธ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
คลินิกนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

ปฐมนิเทศบุคลากรพยาบาลวิชาชีพใหม่

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด จัดประชุมการปฐมนิเทศบุคลากรพยาบาลวิชาชีพใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน                         ให้การพยาบาลผู้ป่วยได้อย่างมีคุณภาพและปลอดภัย

      นายแพทย์มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด กล่าวว่า องค์กรที่มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพจำเป็นต้องอาศัยบุคลากร ผู้ซึ่งใช้ความรู้ ความสามารถ ทักษะ ความคิด การริเริ่มสร้างสรรค์  สิ่งใหม่ในการปฏิบัติงานต่าง ๆ อันส่งผลให้องค์กรประสบความสำเร็จ การบรรจุบุคลากรใหม่ที่ผ่านกระบวนการคัดเลือกตามระเบียบต้องผ่านการปฐมนิเทศบุคลากร เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรใหม่ ในนโยบาย เป้าหมาย ระเบียบแนวปฏิบัติและสิทธิประโยชน์ต่างๆ รวมถึงวัฒนธรร,องค์กร ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการปฏิบัติงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ตลอดจนการทำงานอย่างมีความสุขควบคู่กับความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน

       กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลร้อยเอ็ด จัดประชุม “ปฐมนิเทศบุคลากรพยาบาลวิชาชีพใหม่” ระหว่างวันที่ ๓๑ กรกฎาคม – ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ เพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนาบุคลากรทางการพยาบาลให้เกิดความมั่นใจ มีความรู้และทักษะที่ดี สามารถให้การพยาบาลผู้ป่วยได้อย่างมีคุณภาพและปลอดภัย ได้รับเกียรติจากอดีตรองผู้อำนวยการกลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ร่วมชี้แนะประสบการณ์และเสริมสร้างกำลังใจให้บุคลากรทางการพยาบาล โดยนางสาวพนิดา สุทธิประภา รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล ประธาน

อุไรพรณ์ ทิดจันทึก : บรรณาธิการ / สุกัญญา ขาวศรี : ผู้เขียนข่าว / โรงพยาบาลร้อยเอ็ด / ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑

2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200-5    FAX.  043-511503