โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
111 ถนนรณชัยชาญยุทธ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
คลินิกนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

การพัฒนาระบบทางด่วนพิเศษโรคหลอดเลือดสมอง

 

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ประชุมการพัฒนาระบบทางด่วนพิเศษโรคหลอดเลือดสมอง พัฒนาแนวปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและผู้ป่วยระยะกลาง ให้บุคลากรสาธารณสุข

      นายแพทย์มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด กล่าวว่า โรคหลอดเลือดสมองเป็นโรคอันตรายที่เป็นสาเหตุของการตายมากเป็นอันดับต้นของโลก ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองมีความผิดปกติของระบบประสาทที่เกิดขึ้นทันที หรือมีอาการแสดงนานกว่า 24 ชั่วโมง โดยมีสาเหตุมาจากสมองขาดเลือดหรือมีเลือดออกทางสมอง ทำให้สมองอุดตัน แตก การป้องกันและการรักษาที่รวดเร็วเมื่อเริ่มมีอาการผิดปกติ สามารถลดอัตราการเสียชีวิต ความรุนแรงของโรคและความพิการได้

      ศูนย์โรคหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลร้อยเอ็ด จัดการประชุม “โรคหลอดเลือดสมองและการพัฒนาแนวปฏิบัติการดูแลผู้ป่วย” ในวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เพื่อต่อยอดการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในเครือข่าย รวมถึงพัฒนาแนวปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วยให้ได้มาตรฐาน เข้าถึงการบริการได้รวดเร็ว ปลอดภัย ลดอัตราตาย และได้รับยาละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดดำ โดย นายแพทย์วิบูลย์ เตชะโกศล รองผู้อำนวยการด้านทุติยภูมิและตติยภูมิ ประธาน

อุไรพรณ์ ทิดจันทึก : บรรณาธิการ / สุกัญญา ขาวศรี : ผู้เขียนข่าว / โรงพยาบาลร้อยเอ็ด / ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑

2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200-5    FAX.  043-511503