โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
111 ถนนรณชัยชาญยุทธ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
คลินิกนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

เยี่ยมผู้ประกันตน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร

ประกันสังคมจังหวัดร้อยเอ็ด เยี่ยมให้กำลังใจผู้ประกันตนและผู้ทุพพลภาพ ณ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

     เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕61 เวลา ๑๔.๐๐ น. นายเรวัต พิพัฒวงศ์เจริญ ประกันสังคมจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมเจ้าหน้าที่งานประกันสุขภาพ โรงพยาบาลร้อยเอ็ดมอบของที่ระลึกเยี่ยมให้กำลังใจแก่ผู้ประกันตน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร เพื่อสร้างทัศนคติที่ดี ต่อผู้ประกันตน ให้มีความมั่นใจในการใช้บริการทางการแพทย์ในระบบประกันสังคมมากขึ้น รวมถึงเพื่อให้ผู้ประกันตนได้รับบริการทางการแพทย์ได้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ อันจะนำไปสู่การยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยรวมของประเทศอย่างยั่งยืน

อุไรพรณ์ ทิดจันทึก : บรรณาธิการ / สุกัญญา ขาวศรี : ผู้เขียนข่าว / โรงพยาบาลร้อยเอ็ด / ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑

2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200-5    FAX.  043-511503