โครงการ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดิน-วิ่ง การกุศล ครั้งที่ ๒ สี่-สมาน เดินวิ่งวิถีไทย เพื่อผู้ป่วยมะเร็งทั่วประเทศ
โครงการ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดิน-วิ่ง การกุศล ครั้งที่ ๒ สี่-สมาน เดินวิ่งวิถีไทย เพื่อผู้ป่วยมะเร็งทั่วประเทศ
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
111 ถนนรณชัยชาญยุทธ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
Countdown

โรงพยาบาลร้อยเอ็ดจัดโครงการพัฒนาทักษะหัวหน้างาน กระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์

นายแพทย์มนต์ชัย  วิวัฒนาสิทธิพงศ์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด กล่าวว่า โรงพยาบาลร้อยเอ็ด จัดโครงการพัฒนาทักษะหัวหน้างาน : กระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ ขึ้น ในวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น ๗ อาคารเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ขึ้น เพื่อให้บุคลากรทางด้านสาธารณสุขในเขตบริการสุขภาพที่ ๗ ขอนแก่น เครือข่ายจังหวัดร้อยเอ็ด และบุคลากรโรงพยาบาลร้อยเอ็ดมีทักษะกระบวนการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้อย่างเหมาะสม  โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สมบัติ  กุสุมาวลี คณบดีคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ วิทยากร

อุไรพรณ์ ทิดจันทึก : บรรณาธิการ / ปานรดา  ด่านวันดี : ผู้เขียนข่าว / โรงพยาบาลร้อยเอ็ด / ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑

2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200-5    FAX.  043-511503