โครงการ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดิน-วิ่ง การกุศล ครั้งที่ ๒ สี่-สมาน เดินวิ่งวิถีไทย เพื่อผู้ป่วยมะเร็งทั่วประเทศ
โครงการ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดิน-วิ่ง การกุศล ครั้งที่ ๒ สี่-สมาน เดินวิ่งวิถีไทย เพื่อผู้ป่วยมะเร็งทั่วประเทศ
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
111 ถนนรณชัยชาญยุทธ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
Countdown

โรงพยาบาลร้อยเอ็ดขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health literate Organization)

โรงพยาบาลร้อยเอ็ดนำร่องพัฒนาการสื่อสารความรู้แก่ผู้มารับบริการ ให้มีความรอบรู้ด้านสุขภาพและการปฏิบัติตัวประกาศนโยบาย ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑

นายแพทย์มนต์ชัย  วิวัฒนาสิทธิพงศ์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด กล่าวว่า ตามที่ นโยบายรัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุขดำเนินการพัฒนา ความสามารถของประชาชน ให้มีความสามารถในการดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัว และชุมชนได้ โดยการสร้างเสริมให้ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health literacy)ซึ่งตรงกับข้อเสนอขององค์การอนามัยโลกที่กล่าวว่า “การพัฒนาและส่งเสริมให้ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพเป็นการสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในระดับบุคคลในการธำรงรักษาสุขภาพตนเองอย่างยั่งยืน” นั้น เพื่อการมีส่วนร่วมพัฒนาองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ ส่งเสริมให้ประชาชนที่มารับ บริการได้รับการสื่อสารที่มีคุณภาพ อันจะส่งผลต่อการมีพฤติกรรมที่ถูกต้องเหมาะสม และประทับใจในระบบบริการ จึงได้จัดทำบันทึกข้อตกลงเพื่อขับเคลื่อนการทำงานพร้อมกันทุกหน่วยงาน ให้เกิดการมีส่วนร่วมร่วมในการพัฒนากระบวนการสื่อสารที่ดีมีคุณภาพแก่ผู้รับบริการให้ประชาชนได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการรับบริการ โรค รักษา และการปฏิบัติตัว ส่งผลให้ผู้รับบริการมีพฤติกรรมสุขภาพ ที่ถูกต้องเหมาะสม มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนสืบไป

อุไรพรณ์ ทิดจันทึก : บรรณาธิการ / ปานรดา  ด่านวันดี : ผู้เขียนข่าว / โรงพยาบาลร้อยเอ็ด / ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑

 

2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200-5    FAX.  043-511503