โครงการ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดิน-วิ่ง การกุศล ครั้งที่ ๒ สี่-สมาน เดินวิ่งวิถีไทย เพื่อผู้ป่วยมะเร็งทั่วประเทศ
โครงการ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดิน-วิ่ง การกุศล ครั้งที่ ๒ สี่-สมาน เดินวิ่งวิถีไทย เพื่อผู้ป่วยมะเร็งทั่วประเทศ
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
111 ถนนรณชัยชาญยุทธ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
Countdown

สาธารณสุขร้อยเอ็ด รับการตรวจราชการ รอบที่ ๒ วันที่ ๑๐-๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑

นายแพทย์มนต์ชัย  วิวัฒนาสิทธิพงศ์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด กล่าวว่า เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสาเกตุชั้น ๗ อาคารเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด แพทย์หญิงอัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล สาธารณสุขนิเทศก์กระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๗ พร้อมคณะ ตรวจราชการ การดำเนินงานด้านสาธารณสุข  รอบที่ ๒  โดย นพ.พิทักษ์พงศ์  พายุหะ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด สรุปรายงานผลการดำเนินงาน และ พ.อ.นพ.ศิวพล  บุญรินทร์ การนำเสนอการขับเคลื่อนแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ของโรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด และการบริหารจัดการของหน่วยบริการ และช่วงบ่ายตรวจเยี่ยมพื้นที่อำเภอ อำเภอเกษตรวิสัย และอำเภอจตุรพักตรพิมาน

 

อุไรพรณ์ ทิดจันทึก : บรรณาธิการ / ปานรดา  ด่านวันดี : ผู้เขียนข่าว / โรงพยาบาลร้อยเอ็ด / ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑

 

2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200-5    FAX.  043-511503