โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
111 ถนนรณชัยชาญยุทธ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
คลินิกนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

ตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ โรงเรียนผู้สูงอายุ รพ.ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพต้นแบบสวนพยอม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

     

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพต้นแบบสวนพยอมภาคตะวันออกเฉียงเหนือร่วมกับชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลร้อยเอ็ด (องค์กรสาธารณประโยชน์) ได้มุ่งพัฒนาสุขภาพผู้สูงอายุ ส่งเสริมให้สูงวัยอย่างมีค่าพัฒนาอย่างเหมาะสม อยู่ในสังคมอย่างมีสุข และได้เปิดโรงเรียนผู้สูงอายุ ณ “ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพต้นแบบสวนพยอม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ” ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุสามารถดูแลและพัฒนาตนเองได้ ลดการพึ่งพาผู้อื่น และสนับสนุนการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม รวมทั้งกระตุ้นให้เกิดความตระหนักในศักยภาพของผู้สูงอายุ ให้มีบทบาทสำคัญในการนำพาชุมชนและสังคมไทยไปสู่สังคมผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ

       และเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน ๒๕๖๑ นายแพทย์มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ได้มอบหมายให้กลุ่มงานเวชกรรมสังคม และศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Center) จัดบริการตรวจสุขภาพให้กับผู้สูงอายุ เพื่อป้องกันและลดอัตราเสี่ยงต่อการเกิดโรคเรื้อรังในผู้สูงอายุ ซึ่งการตรวจสุขภาพเป็นการคัดกรองและค้นหาความเสี่ยงต่อการเกิดโรคในระยะเริ่มแรก ก่อนที่โรคร้ายจะลุกลามกลายเป็นเรื้อรัง เพื่อให้ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีจะช่วยลดปัญหาที่จะนำไปสู่การสูญเสียทางด้านสุขอนามัย เพื่อคุณภาพที่ดีของผู้สูงอายุอย่างยั่งยืน

             อุไรพรณ์ ทิดจันทึก : บรรณาธิการ / สุกัญญา ขาวศรี : ผู้เขียนข่าว / โรงพยาบาลร้อยเอ็ด / ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑

2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200-5    FAX.  043-511503