โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
111 ถนนรณชัยชาญยุทธ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
คลินิกนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

ตรวจสุขภาพพระภิกษุ วัดวิมลนิวาส

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ตรวจคัดกรองสุขภาพพระภิกษุวัดวิมลนิวาส จ.ร้อยเอ็ด เพื่อเฝ้าระวังสุขภาพของพระภิกษุ ลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเรื้อรัง

     

 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561 นายแพทย์มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ได้มอบหมายให้กลุ่มงานเวชกรรมสังคม และศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Center) จัดบริการตรวจคัดกรองสุขภาพพระภิกษุวัดวิมลนิวาส จังหวัดร้อยเอ็ด ตรวจคัดกรองพระภิกษุแยกเป็นกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มป่วย เพื่อเฝ้าระวังสุขภาพของพระภิกษุ โดยการตรวจเลือด ตรวจอุจจาระ ปัสสาวะ X-Ray ปอด และพบแพทย์เพื่อวางแผนการดูแลสุขภาพ ต่อไป                                                                                    จากนั้น โรงพยาบาลร้อยเอ็ดจะจัดอบรมถวายความรู้ด้านสุขภาพในการปฏิบัติตัว และการเลือกฉันท์อาหารที่เหมาะสม เพื่อให้พระภิกษุได้มีความรู้ด้านการดูแลสุขภาพลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเรื้อรังในอนาคต

 

อุไรพรณ์ ทิดจันทึก : บรรณาธิการ / สุกัญญา ขาวศรี : ผู้เขียนข่าว / โรงพยาบาลร้อยเอ็ด / ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑

2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200-5    FAX.  043-511503