โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
111 ถนนรณชัยชาญยุทธ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
คลินิกนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลร้อยเอ็ดดำเนินการปฐมนิเทศแพทย์เพิ่มพูนทักษะชั้นปีที่ 1 ประจำปี 2561


        วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 นายแพทย์มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด  เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมปฐมนิเทศแพทย์เพิ่มพูนทักษะชั้นปีที่ 1 ประจำปี 2561

จากนโยบายของ กระทรวงสาธารณสุขที่มุ่งพัฒนาสุขภาพอนามัยของประชาชนชาวไทยทุกคนให้ได้รับบริการที่ดี  มีสุขภาพที่สมบูรณ์  ปัจจัยหนึ่งที่จะส่งเสริมนโยบายดังกล่าว คือ การพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขให้มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถเป็นที่พึ่งของประชาชน โดยเฉพาะแพทย์ ที่เริ่มบรรจุเข้ารับราชการใหม่ๆ ยังขาดความรู้ ความเข้าใจ ในกฎระเบียบต่างๆ และประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วย อาจส่งผลให้แพทย์เพิ่มพูนทักษะที่จบใหม่ มีความเครียดในการดำเนินชีวิต  การทำงาน และวิตกกังวลในการปฏิบัติงาน โรงพยาบาลร้อยเอ็ด โดยศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ร่วมกับองค์กรแพทย์โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ได้ตระหนักถึงความสำคัญในปัญหาดังกล่าว จึงดำเนินการปฐมนิเทศแพทย์เพิ่มพูนทักษะชั้นปีที่ 1  ระหว่างวันที่ วันที่  22,30 - 31 พฤษภาคม 2561 รวม 3 วัน ผู้เข้าร่วมประชุมปฐมนิเทศเป็น แพทย์เพิ่มพูนทักษะชั้นปีที่ 1 จำนวน 25 คน เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ สนับสนุนการปฏิบัติงานในเบื้องต้น แพทย์เพิ่มพูนทักษะสามารถปฏิบัติงานภายใต้กฎ ระเบียบ มีจุดมุ่งหมายในการพัฒนางานสาธารณสุข ตามนโยบายของโรงพยาบาลร้อยเอ็ดได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
อุไรพรณ์ ทิดจันทึก : บรรณาธิการ / วิทวุฒิ บุตรกำพี้: ข่าว / โรงพยาบาลร้อยเอ็ด / ๑ มิถุนายน  ๒๕๖๑

2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200-5    FAX.  043-511503