โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
111 ถนนรณชัยชาญยุทธ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
คลินิกนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

พยาบาลร้อยเอ็ดรวมพลังจัดงาน วันพยาบาลสากล ๒๕๖๑

สภาการพยาบาลประจำจังหวัดร้อยเอ็ด จัดงานวันพยาบาลสากล

เพื่อรำลึกถึงมิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล ต้นแบบของพยาบาลที่มีความเมตตา เสียสละคนแรกของโลก

       

นายแพทย์มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด กล่าวว่า เนื่องด้วยวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวัน “พยาบาลสากล” สำหรับปี ๒๕๖๑ สภาการพยาบาลจังหวัดร้อยเอ็ด จึงได้กำหนดจัดงานวันพยาบาล ขึ้น ในวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสาเกต ชั้น ๗ อาคารเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์ เพื่อส่งเสริมให้พยาบาลตระหนักถึงความสำคัญในทีมสุขภาพ โดยนำรูปแบบการพยาบาลที่เป็นเลิศสู่การปฏิบัติ ดังคำขวัญที่ว่า “พยาบาลเสียงแห่งพลัง : สุขภาพเป็นสิทธิมนุษยชน” (Nurse A voice to Lead – Health is a Human Right) และเพื่อน้อมรำลึกสดุดีคุณงามความดีของมิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล ต้นแบบพยาบาลของโลกคนแรกในการปฏิบัติหน้าที่ความเสียสละ มีเมตตาต่อผู้ป่วย โดยได้รับเกียรติจากนายชยันต์ ศิริมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ประธานในพิธีและมอบประกาศเกียรติคุณแก่พยาบาลผู้ทรงคุณค่า ต้นแบบจิตอาสาของเหล่าพยาบาลร้อยเอ็ด ประจำปี ๒๕๖๑ นอกจากนี้ผู้ร่วมงานทุกท่านจะได้รับฟังวิชาการ เรื่อง “พยาบาลเสียงแห่งพลัง สุขภาพเป็นสิทธิมนุษยชน” โดย ผศ.ดร.รัชตวรรณ ศรีตระกูล วิทยากร

อุไรพรณ์ ทิดจันทึก : บรรณาธิการ / สุกัญญา ขาวศรี : ผู้เขียนข่าว / โรงพยาบาลร้อยเอ็ด / ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑

2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200-5    FAX.  043-511503