โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
111 ถนนรณชัยชาญยุทธ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
คลินิกนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

จ.มุกดาหาร ศึกษาดูงานห้องฉุกเฉินคุณภาพ รพ.ร้อยเอ็ด

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากจังหวัดมุกดาหาร เรื่องการป้องกันการบาดเจ็บและลดการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน และการพัฒนาระบบการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน ๘ พ.ค. ๒๕๖๑

วันอังคารที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมกาสะลอง ชั้น ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ดนายแพทย์มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด พร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานอุบัติเหตุ – ฉุกเฉิน นำทีมโดยนายบุญโชค ชมเชย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อสุขภาพจิตและยาเสพติด พร้อมทีมบุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหารเรื่องการป้องกันการบาดเจ็บและลดการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนและการพัฒนาระบบการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน ฟังการนำเสนอผลการดำเนินงาน “ห้องฉุกเฉินคุณภาพ” โดยนางสาวสุพรรณี ซาซุม หัวหน้างานผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉินและได้รับเกียรติจากนายแพทย์วิบูลย์ เตชะโกศล ผู้อำนวยการศูนย์อุบัติเหตุโรงพยาบาลร้อยเอ็ด นำคณะดูงานลงพื้นที่จริง ณ ห้องอุบัติเหตุ – ฉุกเฉิน โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

อุไรพรณ์ ทิดจันทึก : บรรณาธิการ / สุกัญญา ขาวศรี : ผู้เขียนข่าว / โรงพยาบาลร้อยเอ็ด / ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑

2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200-5    FAX.  043-511503