โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
111 ถนนรณชัยชาญยุทธ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
คลินิกนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

ดร.นที ดร.สุมาลัย ศิริพานิช พร้อม ครอบครัว บริจาคเงินรวม 23,000 บาท สมทุบกองทุนพระราชทานเพื่อสงเคราะห์คนไข้ยากจนในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ดร.นที ดร.สุมาลัย  ศิริพานิช พร้อม ครอบครัว บริจาคเงินรวม 23,000 บาท สมทุบกองทุนพระราชทานเพื่อสงเคราะห์คนไข้ยากจนในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 

 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 นพ.มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด รับมอบเงินบริจาค  จาก คุณ นที - ดร.สุมาลัย ศิริพานิช พร้อมครอบครัว เพื่อสมทุบกองทุนพระราชทานเพื่อสงเคราะห์คนไข้ยากจนในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 20,000 บาท  คุณไพบูลย์ – คุณลำไย ศิริพานิช พร้อมครอบครัว บริจาคเงิน จำนวน 3,000 บาท พร้อมผ้าจำนวนกว่า 100 พับ มูลค่ากว่า 5,500 บาท


 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานเงินให้แก่โรงพยาบาลร้อยเอ็ด จัดตั้งกองทุนพระราชทานเพื่อสงเคราะห์คนไข้ยากจนในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ดำเนินการในรูปคณะกรรมการ รับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ทุกกลุ่มเป้าหมาย เช่น เด็ก  สตรี  คนพิการ  คนสูงอายุ   คนไข้จิตเวช     คนเร่ร่อนไร้สิทธิ ฯ ซึ่งผู้มีจิตศรัทธาสามารถติดต่อบริจาคได้ที่กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด โทร.  โทร 043-518200-5 ต่อ 2070

อุไรพรณ์ ทิดจันทึก : บรรณาธิการ / วิทวุฒิ: ข่าว : ภาพ / โรงพยาบาลร้อยเอ็ด / 30 เมษายน ๒๕๖1

2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200-5    FAX.  043-511503