โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
111 ถนนรณชัยชาญยุทธ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
คลินิกนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

เยี่ยมผู้ประกันตน วันแรงงานแห่งชาติ 61

                    ประกันสังคมจังหวัดร้อยเอ็ด เยี่ยมให้กำลังใจผู้ประกันตนและผู้ทุพพลภาพ ณ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด       เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ ปี 61

เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น.สำนักงานประกันสังคมจังหวัดร้อยเอ็ด นำทีมโดยนางจารุรัศมิ์ โคตรคำ ประกันสังคมจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมเจ้าหน้าที่งานประกันสุขภาพโรงพยาบาลร้อยเอ็ดเยี่ยมให้กำลังใจและมอบของเยี่ยมให้แก่ผู้ประกันตนตามโครงการเยี่ยมผู้ประกันตนและผู้ทุพพลภาพ ประจำปี ๒๕๖๑ เนื่องในวันแรงงงานแห่งชาติเพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่อผู้ประกันตนมีความมั่นใจในการใช้บริการทางการแพทย์ในระบบประกันสังคมมากขึ้นรวมถึงเพื่อให้ผู้ประกันตนได้รับบริการทางการแพทย์ได้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ อันจะนำไปสู่การยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยรวมของประเทศอย่างยั่งยืน

อุไรพรณ์ ทิดจันทึก : บรรณาธิการ / สุกัญญา ขาวศรี : ผู้เขียนข่าว / โรงพยาบาลร้อยเอ็ด / ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑

2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200-5    FAX.  043-511503