โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
111 ถนนรณชัยชาญยุทธ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
คลินิกนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

รพ.ร้อยเอ็ดสืบสานประเพณีไทยในวันสงกรานต์ รดน้ำขอพรข้าราชการบำนาญ และผู้บริหาร

                              โรงพยาบาลร้อยเอ็ดจัดกิจกรรม“ รดน้ำดำหัวและขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2561 ”                                                         เนื่องในวันสงกรานต์ เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม แสดงออกถึงความเคารพ                            และกตัญญูกตเวทิตาแด่ข้าราชการบำนาญ ที่ได้ร่วมพัฒนาโรงพยาบาลมาตั้งแต่อดีต

     

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561 เวลา 14.30 น. นายแพทย์มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ดนำผู้บริหาร บุคลากร รดน้ำดำหัวเพื่อขอพรข้าราชการบำนาญ ซึ่งนำโดย นายแพทย์ณรงค์ อึ้งตระกูล อดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด อดีตหัวหน้าพยาบาลและข้าราชการบำนาญซึ่งท่านเหล่านี้คือบุคคลสำคัญที่ได้ร่วมพัฒนาโรงพยาบาลมาตั้งแต่อดีตจนเป็นแนวทางการจัดบริการที่มีคุณภาพจวบจนปัจจุบันนี้

      ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด กล่าวเพิ่มเติมว่า กิจกรรมดังกล่าวถือเป็นการสร้างคุณค่าวัฒนธรรมอันดีงามของไทย ในเรื่อง “ ความกตัญญูกตเวทิตา ” เป็นหนึ่งในอัตลักษณ์ของโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ที่บุคลากรทุกคนจะต้องถือเป็นแนวทางปฏิบัติให้มีความรัก เอื้ออาทร  ความโอบอ้อมอารี ต่อเพื่อนมนุษย์  สิ่งแวดล้อมและผู้มารับบริการ โดยให้บริการประดุจญาติมิตรของตนเอง

 

             อุไรพรณ์ ทิดจันทึก : บรรณาธิการ / สุกัญญา ขาวศรี : ผู้เขียนข่าว / โรงพยาบาลร้อยเอ็ด / ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑

2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200-5    FAX.  043-511503