โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
111 ถนนรณชัยชาญยุทธ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
คลินิกนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

มาตรฐาน HA มาตรฐานโรงพยาบาลคุณภาพ

โรงพยาบาลร้อยเอ็ดเตรียมความพร้อมดำเนินการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ              ฉบับเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ครั้งที่ 4 ในเดือนกรกฎาคม 2561 นี้

         

วันที่ 7 เมษายน 2561 เวลา 08.30 น. คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมโรงพยาบาลร้อยเอ็ด เข้าร่วมรับฟังการให้คำปรึกษาระบบสนับสนุนบริการเพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบงานที่เหมาะสมและใช้ประเมินเพื่อหาโอกาสพัฒนาโดยเน้นเรื่องบริการอย่างมีคุณภาพเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง การบริหารทรัพยากรภายในโรงพยาบาลมีคุณภาพ มีระบบป้องกันความเสี่ยง เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้มารับบริการและประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและความปลอดภัยโดย นายโกเมธ นาควรรณกิจ วิทยากรจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(องค์กรมหาชน) ลงตรวจเยี่ยมพื้นที่และให้คำปรึกษาหน่วยงานต่างๆ เช่น หน่วยงานจ่ายกลาง , หน่วยงานโภชนศาสตร์ , หน่วยงานซักฟอก / ระบบบำบัดน้ำเสีย เป็นต้น เพื่อการพัฒนาให้ได้ตามมาตรฐานโรงพยาบาล และต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาล (Re-accreditation Survey) ตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี (Hospital Accreditation ครั้งที่ 4) ในเดือนกรกฎาคม 2561 นี้

            อุไรพรณ์ ทิดจันทึก : บรรณาธิการ / สุกัญญา ขาวศรี : ผู้เขียนข่าว / โรงพยาบาลร้อยเอ็ด / ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑

 

2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200-5    FAX.  043-511503