โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
111 ถนนรณชัยชาญยุทธ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
คลินิกนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

หน่วยงานบริการประทับใจ มีนาคม 61

                                                      ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด มอบเกียรติบัตรให้                                                                                     “หน่วยงานที่ได้รับคำชมเชยในการให้บริการประทับใจ ประจำเดือนมีนาคม 2561”                                 ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้รับคำชมเชยจากผู้มารับบริการ ผ่านตู้แสดงความคิดเห็น

     

 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสาเกตุ ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด    นายแพทย์มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด มอบเกียรติบัตรให้หน่วยงาน ที่ได้รับการชมเชยผ่านตู้แสดงความคิดเห็นในด้านการให้บริการประทับใจจากผู้รับบริการ ประจำเดือนมีนาคม 2561 ในการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลร้อยเอ็ด เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่มีความโดดเด่นในการพัฒนาหรือปรับปรุงคุณภาพการให้บริการเป็นที่พึงพอใจของประชาชน และเพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพการให้บริการประชาชนของหน่วยงานให้เป็นที่ยอมรับระดับสากล โดยหน่วยงานและบุคลากรที่ได้รับคำชมเชยประจำเดือนมีนาคม 2561 ได้แก่

  1. หอผู้ป่วยพิเศษอายุรกรรม 4 โดย นางสาวจีรพันธุ์ ประทุมอ่อน หัวหน้าหอผู้ป่วย
  2. ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Center) โดย นางอุไรพรณ์ ทิดจันทึก หัวหน้าศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ
  3. หอผู้ป่วยหนักศัลยกรรม โดย นางสาวอธิกา นิธิเกตุกุล พยาบาลชำนาญการ
  4. หอผู้ป่วยทารกแรกเกิดวิกฤต NICU โดย นางจุฬีวรรณ ยิ่งกำแหง หัวหน้าหอผู้ป่วย
  5. นายแพทย์วรพล จำรูญวงศ์ กลุ่มงานศัลยกรรมกระดูก
  6. นายแพทย์วุฒิชัย จุรีมาศ กลุ่มงานศัลยกรรมกระดูก
  7. นายแพทย์ภาสกร โสดารัตน์ กลุ่มงานศัลยกรรม
  8. นางสุภาพร ขวาลำธาร กลุ่มงานรังสีวิทยา

 

                    อุไรพรณ์ ทิดจันทึก : บรรณาธิการ / สุกัญญา ขาวศรี : ผู้เขียนข่าว / โรงพยาบาลร้อยเอ็ด / ๙ เมษายน ๒๕๖๑

2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200-5    FAX.  043-511503