โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
111 ถนนรณชัยชาญยุทธ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
คลินิกนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

โรงครัว โรงพยาบาลร้อยเอ็ดรับการตรวจประเมินมาตรฐานสุขาภิบาล

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด นำโดย นางมาลา สรรพวุธ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ลงพื้นที่ตรวจประเมินโรงครัวกลุ่มงานโภชนศาสตร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ตามโครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2561 ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้โรงพยาบาลร้อยเอ็ดผ่านเกณฑ์มาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร ในด้านอาคารสถานที่ ผู้ปรุง/ผู้เสิร์ฟอาหาร วัตถุดิบในการประกอบอาหาร และภาชนะอุปกรณ์ในการประกอบอาหาร อันจะส่งผลให้ผู้ป่วยได้บริโภค อาหารที่สด สะอาด ปลอดภัย และเพื่อความเชื่อมั่นในมาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร ของงานโภชนศาสตร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

 

                                                        สุกัญญา : ข่าว / อุไรพรณ์ : บรรณาธิการ 

2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200-5    FAX.  043-511503