โครงการ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดิน-วิ่ง การกุศล ครั้งที่ ๒ สี่-สมาน เดินวิ่งวิถีไทย เพื่อผู้ป่วยมะเร็งทั่วประเทศ
โครงการ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดิน-วิ่ง การกุศล ครั้งที่ ๒ สี่-สมาน เดินวิ่งวิถีไทย เพื่อผู้ป่วยมะเร็งทั่วประเทศ
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
111 ถนนรณชัยชาญยุทธ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
Countdown

โรงครัว โรงพยาบาลร้อยเอ็ดรับการตรวจประเมินมาตรฐานสุขาภิบาล

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด นำโดย นางมาลา สรรพวุธ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ลงพื้นที่ตรวจประเมินโรงครัวกลุ่มงานโภชนศาสตร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ตามโครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2561 ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้โรงพยาบาลร้อยเอ็ดผ่านเกณฑ์มาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร ในด้านอาคารสถานที่ ผู้ปรุง/ผู้เสิร์ฟอาหาร วัตถุดิบในการประกอบอาหาร และภาชนะอุปกรณ์ในการประกอบอาหาร อันจะส่งผลให้ผู้ป่วยได้บริโภค อาหารที่สด สะอาด ปลอดภัย และเพื่อความเชื่อมั่นในมาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร ของงานโภชนศาสตร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

 

                                                        สุกัญญา : ข่าว / อุไรพรณ์ : บรรณาธิการ 

2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200-5    FAX.  043-511503