โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
111 ถนนรณชัยชาญยุทธ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
คลินิกนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพสวนพยอม สาขาโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ทำพิธีตั้งศาลพระภูมิเจ้าที่เพื่อความเป็นศิริมงคลให้กับเจ้าหน้าที่และผู้มารับบริการวันศุกร์ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายแพทย์มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด คุณสันทัด สีนะวัฒน์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงพยาบาลร้อยเอ็ด บุคลากร ประชาชนใกล้เคียงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพสวนพยอม ร่วมกันตั้งศาลพระภูมิเจ้าที่ ณ บริเวณหน้าอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพสวนพยอม สาขาโรงพยาบาลร้อยเอ็ด โดยนาวาอากาศเอกจักกฤษณ์ นาคเกษม พราหมณ์ผู้ประกอบพิธี เพื่อความเป็นศิริมงคลให้กับเจ้าหน้าที่และผู้มารับบริการ
โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพสวนพยอม สาขาโรงพยาบาลร้อยเอ็ด มีการจัดบริการส่งเสริมสุขภาพทุกกลุ่มวัย บ้านเด็กเล็กซึ่งรับดูแลเด็กแรกเกิด ถึง 4 ปี เน้นพัฒนาศักยภาพเด็กให้มีภาวะโภชนาการที่ดี รูปร่างสมส่วน มีพัฒนาการที่สมวัย โดยมีพยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญด้านพัฒนาการดูแล นอกจากนี้ยังมีบริการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก คลินิกกายภาพบำบัด ศูนย์ให้คำปรึกษาและคลินิกวัยรุ่น คลินิกผู้สูงอายุ รวมถึงเป็นศูนย์เรียนรู้และสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายเพื่อการมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพด้วย จึงขอเรียนเชิญประชาชนที่สนใจเข้ารับบริการ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 043-516731-2

อุไรพรณ์ ทิดจันทึก : บรรณาธิการ / วิทวุฒฺ บุตรกำพี้ : ภาพ - ข่าว / โรงพยาบาลร้อยเอ็ด / ๘ มีนาคม ๒๕๖๑

 

2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200-5    FAX.  043-511503