โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
111 ถนนรณชัยชาญยุทธ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
คลินิกนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

ซินแซการแว่น มอบเงินบริจาค 500,000 บาท สมทบกองทุนมะเร็งเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด


  วันที่ 6 มีนาคม 2561 นายแพทย์มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด คุณพนิดา สุทธิประภา รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล เดินทางไปรับมอบเงินบริจาคจาก ซินแซการแว่น โดยคุณพินิจ - คุณเรวดี สุชนวนิช และครอบครัว มอบเงินบริจาค 500,000 บาทสมทบกองทุนมะเร็งเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลร้อยเอ็ดยังขาดงบประมาณ ในการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จะรองรับการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงพยาบาลร้อยเอ็ด หากรองบประมาณจากทางราชการอาจล่าช้า จึงได้ขอรับบริจาคเงินเพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อไว้บริการผู้ป่วยอย่างทั่วถึง ซึ่งผู้มีจิตศรัทธาสามารถติดต่อบริจาคได้ที่โรงพยาบาลร้อยเอ็ด โทร. 043-518200-5

2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200-5    FAX.  043-511503