โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
111 ถนนรณชัยชาญยุทธ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
คลินิกนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

โครงการเสริมสร้างและพัฒนาค่านิยมองค์กร พฤติกรรมบริการสู่ความเป็นเลิศ

 โรงพยาบาลร้อยเอ็ด จัดโครงการเสริมสร้างและพัฒนาค่านิยมองค์กรพฤติกรรมบริการสู่ความเป็นเลิศ (ESB) โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ชลธร บุญศรี ผู้ผ่านหลักสูตรการพัฒนาบุคลิกภาพและมาดผู้บริหาร ระดับ 3 จากสถาบันพัฒนาบุคลิกภาพ John Robert Powers มาถ่ายทอดการพัฒนาบุคลิกภาพและพฤติกรรมบริการที่ดีสู่ความเป็นเลิศ เพื่อให้บุคลากรโรงพยาบาลร้อยเอ็ดได้เสริมสร้างทัศนคติที่ดีสู่การเป็นโรงพยาบาลที่มีคุณภาพมาตรฐาน บริการเป็นเลิศ ผู้รับบริการไว้วางใจ และเพื่อพัฒนาพฤติกรรมบริการให้เป็นแนวทางปฏิบัติที่เป็นมาตรฐาน สร้างความประทับใจให้แก่ผู้รับบริการทุกระดับ รวมถึงเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อการนำแนวคิดที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์กับการปฏิบัติงานและต่อยอดกำหนดเป็นมาตรฐาน แนวการปฏิบัติให้ผู้รับบริการ เกิดความ พึงพอใจ ประทับใจ และภาคภูมิใจ สร้างชื่อเสียงเกียรติคุณให้กับองค์กร เมื่อวันที่ 22 – 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมสาเกต ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์

 

สุกัญญา ข่าว / อุไรพรณ์ : บรรณาธิการ # วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561

 

2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200-5    FAX.  043-511503