โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
111 ถนนรณชัยชาญยุทธ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
Countdown

ทำบุญเลี้ยงพระที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพสวนพยอม สาขาโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ให้บริการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ฝังเข็ม คลินิกกายภาพบำบัด และบริการบ้านเด็กเล็กวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 นพ.มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด นพ.ปิติ ทั้งไพศาล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด คุณสันทัด - แพทย์หญิงแสงโสม สีนะวัฒน์ และครอบครัว พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงพยาบาลร้อยเอ็ด บุคลากร ประชาชนใกล้เคียงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพสวนพยอม ได้ร่วมกันทำบุญตักบาตเลี้ยงพระ จำนวน9 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคล ในโอกาสโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ได้ขยายจุดบริการด้านส่งเสริมสุขภาพประชาชนทุกกลุ่มวัย หวังเป็นต้นแบบการจัดบริการเพื่อลดอัตราการเจ็บป่วย ในประชาชนทุกกลุ่มวัย ให้ประชาชนเข้าถึงง่าย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพสวนพะยอม มีการจัดบริการส่งเสริมสุขภาพทุกกลุ่มวัย บ้านเด็กเล็กซึ่งรับดูแลเด็กแรกเกิด ถึง 4 ปี เน้นพัฒนาศักยภาพเด็กให้มีภาวะโภชนาการที่ดี รูปร่างสมส่วน มีพัฒนาการที่สมวัย โดยมีพยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญด้านพัฒนาการดูแล นอกจากนี้ยังมีบริการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก คลินิกกายภาพบำบัด ศูนย์ให้คำปรึกษาและคลินิกวัยรุ่น คลินิกผู้สูงอายุ รวมถึงเป็นศูนย์เรียนรู้และสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายเพื่อการมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพด้วย จึงขอเรียนเชิญประชาชนที่สนใจเข้ารับบริการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 043-516731-2

 

 

อุไรพรณ์ : บรรณาธิการข่าว / วิทวฺฒิ : ข่าว /: ภาพ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

รายการเช็คสั่งจ่าย

ที่ เลขที่ รายการที่สั่งจ่าย วันที่จ่าย
1 25200519/เวชภัณฑ์ยา บริษัท ฟาร์มีนา จำกัด 18 พฤษภาคม 2561
2 25200517/วัสดุการแพทย์ หจก.บี ไอ แอดวานซ์ 18 พฤษภาคม 2561
3 25200515/เวชภัณฑ์ยา บริษัท เมดไลน์ จำกัด (แผนก 3) 18 พฤษภาคม 2561
4 25200514/วัสดุงานบ้านงานครัว หจก.ลิโซ เทรดดิ้ง 18 พฤษภาคม 2561
5 25200513/เวชภัณฑ์มิใช่ยา บริษัท บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตรี้ จำกัด 18 พฤษภาคม 2561
6 25200512/วัสดุการแพทย์ บริษัท บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตรี้ จำกัด 18 พฤษภาคม 2561
7 25200511/เวชภัณฑ์มิใช่ยา หจก.วีอาร์ ซัพพอร์ต 18 พฤษภาคม 2561
8 25200510/วัสดุการแพทย์ หจก.วีอาร์ ซัพพอร์ต 18 พฤษภาคม 2561
9 25200518/วัสดุการแพทย์ บริษัท โปรฟิกส์ จำกัด 18 พฤษภาคม 2561
10 25200520/วัสดุวิทยาศาสตร์ บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) จำกัด 18 พฤษภาคม 2561
11 25200488/เวชภัณฑ์ยา บริษัท บางกอก ดรัก จำกัด 17 พฤษภาคม 2561
12 25200498/วัสดุการแพทย์ บริษัท คอสม่า เทรดดิ้ง จำกัด 17 พฤษภาคม 2561
13 25200497/เวชภัณฑ์มิใช่ยา บริษัท คอสม่า เมดิคอล จำกัด 17 พฤษภาคม 2561
14 25200496/วัสดุการแพทย์ บริษัท คอสม่า เมดิคอล จำกัด 17 พฤษภาคม 2561
15 25200495/วัสดุการแพทย์ หจก.สมปาน เซอร์วิส 17 พฤษภาคม 2561
16 25200494/วัสดุการแพทย์ บริษัท เอ็นแอล เมดดิคอล จำกัด 17 พฤษภาคม 2561
17 25200492/วัสดุคอมพิวเตอร์ บริษัท บิสเน็ตเวิร์คจำกัด 17 พฤษภาคม 2561
18 25200490/เวชภัณฑ์ยา บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ (มหาชน) 17 พฤษภาคม 2561
19 10488092/จ้างเหมา/บริการ บริษัท โอลิมปัส (ประเทศไทย) จำกัด 17 พฤษภาคม 2561
20 10488091/จ้างเหมา/บริการ ร้าน ยุวดีผ้าม่าน 17 พฤษภาคม 2561
21 25200489/วัสดุการแพทย์เพื่อซ่อ บริษัท ตักศิลา เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด 17 พฤษภาคม 2561
22 26131594/วัสดุการแพทย์ หสน.จินดาโอสถ 16 พฤษภาคม 2561
23 25200482/วัสดุวิทยาศาสตร์ บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ็ควานซ์ จำกัด 15 พฤษภาคม 2561
24 25200483/เวชภัณฑ์ยา บริษัท ที.พี.ดรัก แลบบอราทอรี่ส์ (1969) จำกัด 15 พฤษภาคม 2561
25 25200485/วัสดุการแพทย์ บริษัท พาวเวอร์ ซัพพลาย (พี แอนด์ โอ ) จำกัด 15 พฤษภาคม 2561
26 25200487/วัสดุการแพทย์ บริษัท ชัยศิริ เวชภัณฑ์ จำกัด 15 พฤษภาคม 2561
27 25200481/วัสดุการแพทย์ บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ็ควานซ์ จำกัด 15 พฤษภาคม 2561
28 10488062/ครุภัณฑ์การแพทย์ บริษัท บิสเน็ตเวิร์คจำกัด 10 พฤษภาคม 2561
29 10488063/จ้างเหมา/บริการ หจก.โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา 10 พฤษภาคม 2561
30 10488064/ครุภัณฑ์การแพทย์ บริษัท บีทีเเอล เมดิคอล เทคโนโลจีส์ จำกัด 10 พฤษภาคม 2561
แสดงทั้งหมด
2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200-5    FAX.  043-511503