โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
111 ถนนรณชัยชาญยุทธ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000

ทำบุญเลี้ยงพระที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพสวนพยอม สาขาโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ให้บริการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ฝังเข็ม คลินิกกายภาพบำบัด และบริการบ้านเด็กเล็กวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 นพ.มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด นพ.ปิติ ทั้งไพศาล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด คุณสันทัด - แพทย์หญิงแสงโสม สีนะวัฒน์ และครอบครัว พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงพยาบาลร้อยเอ็ด บุคลากร ประชาชนใกล้เคียงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพสวนพยอม ได้ร่วมกันทำบุญตักบาตเลี้ยงพระ จำนวน9 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคล ในโอกาสโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ได้ขยายจุดบริการด้านส่งเสริมสุขภาพประชาชนทุกกลุ่มวัย หวังเป็นต้นแบบการจัดบริการเพื่อลดอัตราการเจ็บป่วย ในประชาชนทุกกลุ่มวัย ให้ประชาชนเข้าถึงง่าย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพสวนพะยอม มีการจัดบริการส่งเสริมสุขภาพทุกกลุ่มวัย บ้านเด็กเล็กซึ่งรับดูแลเด็กแรกเกิด ถึง 4 ปี เน้นพัฒนาศักยภาพเด็กให้มีภาวะโภชนาการที่ดี รูปร่างสมส่วน มีพัฒนาการที่สมวัย โดยมีพยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญด้านพัฒนาการดูแล นอกจากนี้ยังมีบริการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก คลินิกกายภาพบำบัด ศูนย์ให้คำปรึกษาและคลินิกวัยรุ่น คลินิกผู้สูงอายุ รวมถึงเป็นศูนย์เรียนรู้และสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายเพื่อการมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพด้วย จึงขอเรียนเชิญประชาชนที่สนใจเข้ารับบริการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 043-516731-2

 

 

อุไรพรณ์ : บรรณาธิการข่าว / วิทวฺฒิ : ข่าว /: ภาพ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200-5    FAX.  043-511503