โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
111 ถนนรณชัยชาญยุทธ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด จัดโครงการ การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง Advanced CPR Trainingโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จัดโครงการ การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง Advanced CPR Training
นายแพทย์มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด กล่าวว่า ในปัจจุบันสาเหตุการเสียชีวิต ของประชากรในประเทศไทยส่วนใหญ่เกิดจากโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจและหลอดเลือด โรคหัวใจความดันโลหิต และอุบัติเหตุ ผู้ป่วยหรือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเหล่านี้อาจมีอาการที่ผิดปกติเกิดขึ้นกับร่างกายหรือบางรายอาจมีภาวการณ์ หยุดหายใจกะทันหัน หากปล่อยไว้นานเกิน 4 นาที แม้จะช่วยให้ฟื้นคืนชีพกลับมาได้ก็จะเกิดสภาวะการตายของสมอง การช่วยเหลือผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บอย่างรวดเร็ว ถูกต้องมีประสิทธิภาพ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องอาศัยผู้ที่มีความรู้ ทักษะและความเข้าใจในเรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การช่วยชีวิตชั้นพื้นฐานและการช่วยชีวิตขั้นสูงโดยเฉพาะบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลที่มักจะได้รับความไว้วางใจ ความคาดหวังจากญาติผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บในการช่วยเหลือให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติ โรงพยาบาลร้อยเอ็ดจึงได้จัดการอบรมพัฒนาบุคลากร เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การช่วยชีวิตพื้นฐานและการช่วยชีวิตขั้นสูง ขึ้น ในวันที่ 8-10 มกราคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ได้รับเกียรติจาก นพ.ภาคย์ ธารไพรสาณฑ์ เป็นวิทยากร การจัดโครงการในครั้งนี้ เพื่อลดอัตราการตาย เพื่อให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมมีความรู้และทักษะในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น สามารถช่วยเหลือตนเองผู้ป่วยหรือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บได้อย่างปลอดภัย เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานและขั้นสูง และนำไปใช้ได้อย่างถูกต้อง

 

2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200-5    FAX.  043-511503