โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
111 ถนนรณชัยชาญยุทธ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด “จัดอบรมเชิงปฏิบัติการความรู้ด้านการจัดทำโครงการและวิเคราะห์โครงการ”

นายแพทย์มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด กล่าวว่า ในวันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น.      ณ ห้องประชุมสาเกตุ ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด คณะผู้บริหารโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ได้นำบุคลากรเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการความรู้ด้านการจัดทำโครงการและวิเคราะห์โครงการ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและทักษะ ด้านการจัดทำโครงการและวิเคราะห์โครงการมีคุณภาพ ให้กับกลุ่มเป้าหมายโดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ชาญชัย จารุภาชน์ ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้านการวางแผนยุทธศาสตร์ระดับกรม/กระทรวงเป็นวิทยากรโดยผู้ที่ผ่านการเข้าร่วมอบรมจำนวน150 คน จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการกลั่นกรองเพื่อบรรจุในแผนปฏิบัติการ ปี 2561 สืบต่อไป

 

สุกัญญา :ข่าว / วิทวุฒิ :ภาพ /อุไรพรณ์ : บรรณาธิการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด # 10 ม.ค.61

2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200-5    FAX.  043-511503