ศูนย์ราชการสะดวกจังหวัดร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
111 ถนนรณชัยชาญยุทธ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
คลินิกนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
THAILAND INTERNET
USER BEHAVIOR SURUEY

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ร่วมทำบุญนำอาหารและเครื่องดื่มบริการผู้ป่วยและญาติ

 

เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ น. เจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ร่วมแจกอาหาร ขนม และเครื่องดื่ม ประกอบด้วย บะหมี่หมูแดง , ขนมเค้กกล้วยหอม และน้ำดื่ม ให้แก่ผู้มารับบริการ ณ ชั้น ๒ อาคารมะเร็งเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด   

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมสนับสนุนอาหารและเครื่องดื่ม ขอให้ท่านและครอบครัวมีความสุขความเจริญ สุขภาพร่างกายแข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ แคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตราย สำหรับท่านที่มีความประสงค์ร่วมบริจาค เพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ หรือร่วมแจกอาหารและเครื่องดื่มให้แก่ผู้รับบริการได้ พุงยิ้ม อิ่มใจ ติดต่อได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ฯ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด โทร.๐๔๓ – ๕๑๘๒๐๐  ต่อ ๗๑๗๔ , ๗๑๗๕ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

อุไรพรณ์ ทิดจันทึก : บรรณาธิการ / สุกัญญา ขาวศรี : ผู้เขียนข่าว / โรงพยาบาลร้อยเอ็ด / ๗ ตุลาคม ๒๕๖๒

 

2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200-5    FAX.  043-511503