ศูนย์ราชการสะดวกจังหวัดร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
111 ถนนรณชัยชาญยุทธ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
คลินิกนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
THAILAND INTERNET
USER BEHAVIOR SURUEY

รพ.ร้อยเอ็ด จัดประชุมการพัฒนาระบบดูแลเด็กและสตรีที่ถูกกระทำรุนแรง เครือข่ายศูนย์พึ่งได้ จังหวัดร้อยเอ็ด

 

ศูนย์พึ่งได้ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ปี พ.ศ.๒๕๔๕ – ๒๕๖๑ พบเด็กและสตรีที่ถูกกระทำรุ่นแรงมารับบริการ ๖,๘๕๕ คน แยกเป็นทางด้านร่างกาย ๒,๒๑๘ คน ทางเพศ ๔,๔๓๗ คน และทางจิตใจ ๑๙๖ คน

ผู้กระทำส่วนใหญ่เป็นบุคคลใกล้ชิดและไว้วางใจ ทางด้านร่างกายและจิตใจ ส่วนใหญ่สามี เป็นคนกระทำ ทางด้านเพศผู้กระทำเป็นเพื่อนหรือแฟน ซึ่งส่วนใหญ่เมื่อถูกกระทำรุนแรงแล้วไม่กล้ามาขอรับบริการ เพราะอับอาย เกรงไม่ได้รับความปลอดภัย ไม่ได้รับความเป็นธรรม และไม่รับรู้ช่องทางการเข้าถึงบริการ

 โรงพยาบาลร้อยเอ็ดจึงได้พัฒนาผู้ปฏิบัติงานเครือข่ายศูนย์พึ่งได้เพื่อพัฒนาระบบการดูแลเด็ก และสตรีที่ถูกกระทำรุนแรง ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ชั้น ๙ ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก เพื่อเพิ่มทักษะ ความรู้ ความเข้าใจในการช่วยเหลือเด็กและสตรีที่ถูกกระทำรุนแรง กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยแพทย์ พยาบาล นักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา อันจะส่งผลให้มีระบบการดูแล ผู้ที่อยู่ในภาวะวิกฤติจากความรุนแรงที่มีคุณภาพ มาตรฐาน เข้าถึงบริการได้สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย โดยนายแพทย์ธนากร จิรชวาลา รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดการอบรม

อุไรพรณ์ ทิดจันทึก : บรรณาธิการ / สุกัญญา ขาวศรี : ผู้เขียนข่าว / โรงพยาบาลร้อยเอ็ด / ๙ กันยายน ๒๕๖๒

2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200-5    FAX.  043-511503