ศูนย์ราชการสะดวกจังหวัดร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
111 ถนนรณชัยชาญยุทธ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
คลินิกนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
THAILAND INTERNET
USER BEHAVIOR SURUEY

รพ.ร้อยเอ็ด ส่งทีมช่วยเหลือและเยียวยาจิตใจผู้ประสบอุทกภัย “โพดุล”

 

นายแพทย์ชลวิทย์ หลาวทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด มอบหมายให้ แพทย์หญิงสุชีรา อบรมหพรรณ นายแพทย์ชำนาญการ และนางชุมสาย พันแสง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ จัดทีม Mcatt ลงพื้นที่ช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบอุทกภัย

เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๒ ณ บ้านบ่อแก หมู่ ๗ ตำบล บึงเกลือ อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยได้คัดกรองผู้ที่มีภาวะซึมเศร้า จำนวน ๑๑๗ ราย ดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยซึมเศร้า ๑๕ ราย และผู้ป่วยจิตเวช ๑ ราย พร้อมทั้งช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตจากการจมน้ำ จำนวน ๒ ราย โดยมอบถุงยังชีพและเงินช่วยเหลือจากกองทุนพระราชทานเพื่อสงเคราะห์คนไข้ยากจน ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครอบครัวละ ๑,๐๐๐ บาท

 

อุไรพรณ์ ทิดจันทึก : บรรณาธิการ / สุกัญญา ขาวศรี : ผู้เขียนข่าว / โรงพยาบาลร้อยเอ็ด / ๙ กันยายน ๒๕๖๒

 

2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200-5    FAX.  043-511503