ศูนย์ราชการสะดวกจังหวัดร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
111 ถนนรณชัยชาญยุทธ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
คลินิกนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
THAILAND INTERNET
USER BEHAVIOR SURUEY

พิธีปิดโครงการอบรมแกนนำวัยใสจังหวัดกาฬสินธุ์ Stop Teen Mom

 

เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานปิดการอบรม และมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าอบรมแกนนำวัยรุ่นจังหวัดกาฬสินธุ์

ซึ่งโรงพยาบาลร้อยเอ็ดได้รับงบประมาณจากกรมกิจการเด็ก กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ดำเนินการพัฒนาแกนนำวัยรุ่น ให้มีความรู้และสามารถสื่อสารเรื่องเพศวิถีเชิงบวกแก่เพื่อนวัยรุ่นในสถานศึกษาและในชุมชน รวมถึงการให้คำปรึกษาและส่งต่อวัยรุ่นที่ประสบปัญหาเรื่องเพศ เข้ารับบริการอนามัยการเจริญพันธุ์ อันจะส่งผลต่อการป้องกันแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยเรียนได้อย่างยั่งยืน มีโรงเรียนในจังหวัดกาฬสินธุ์เข้าร่วมโครงการ ๒๖ แห่ง ครู 26 คน นักเรียนแกนนำ 105 คน โดยจัดอบรมระหว่างวันที่ ระหว่างวันที่ ๓ – ๕ กันยายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมศาลาร่มโพธิ์ ศูนย์ศึกษาลำปาว อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

 

อุไรพรณ์ ทิดจันทึก : บรรณาธิการ / สุกัญญา ขาวศรี: ผู้เขียนข่าว / โรงพยาบาลร้อยเอ็ด / ๖ กันยายน ๒๕๖๒

 

2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200-5    FAX.  043-511503