ศูนย์ราชการสะดวกจังหวัดร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
111 ถนนรณชัยชาญยุทธ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
คลินิกนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
THAILAND INTERNET
USER BEHAVIOR SURUEY

“ รำลึกคนดี หมอพีร์ คำทอน ” เนื่องในวันครบรอบ 79 ปี โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

นายแพทย์ชลวิทย์ หลาวทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด กล่าวว่า นายแพทย์พีร์ คำทอน อดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 เป็นบุคคลที่มีความซื่อสัตย์ ขยัน เสียสละ และยุติธรรม

สนับสนุนให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีกำลังใจในการปฏิบัติงาน ให้ความช่วยเหลือทุกระดับ เป็นแพทย์ที่มีความคิดริเริ่ม รอบรู้ ขยันหมั่นเพียร ดำรงตนด้วยชีวิตความเป็นอยู่อย่างสมถะและเป็นแพทย์ ผู้ที่ได้รับมอบหมายภารกิจอันยิ่งใหญ่ในการปกป้องผลประโยชน์ของชาติ แผ่นดิน และประชาชน เป็นวีรบุรุษผู้ต่อสู้และกวาดล้างคอร์รัปชั่นด้วยชีวิตได้พัฒนางานทั้งด้านบริหาร บริการ และด้านวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ ปรัชญาในการทำงานของท่านคือ ทำงานเพื่อประชาชนทุกชั้นวรรณะ โดยไม่คำนึงถึงลาภ ยศ สรรเสริญ ท่านอบรมให้บุคลากรในโรงพยาบาลว่า ขอให้อุทิศตนช่วยกันสร้างความเจริญให้กับโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ให้เป็นโรงพยาบาลที่ดีที่สุดในอีสาน การปกป้องทรัพย์สินของทางราชการเป็นเหตุให้นายแพทย์พีร์ คำทอน ต้องจากไปอย่างวิสามัญเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2528 กระเทือนความรู้สึกของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทั่วประเทศ นับว่าเป็นการอุทิศกาย ใจ และสติปัญญา เพื่อวงการแพทย์และราชการโดยแท้ ดั่งคำพูดของท่านที่ว่า “ข้าราชการเป็นกลไกของประเทศชาติ ถ้าประเทศชาติจะพัฒนาได้ จะต้องมีข้าราชการที่ดี อดทน ขยันหมั่นเพียร เสียสละ” เพื่อเป็นการระลึกถึงนายแพทย์พีร์ คำทอน จึงได้จัดงานวันรำลึกหมอคนดี หมอพีร์ คำทอน ขึ้น ในวันที่ 5 กันยายน 2562 เวลา 10.30 น. โดยนายแพทย์ปิติ ทั้งไพศาล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ประธานในพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ “คนดี หมอพีร์ คำทอน” และจิตอาสาโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จำนวน 14 รายและ 4 หน่วยงาน และรับฟังปาฐกถา เรื่อง “คุณธรรม ความดีงาม สู่ความสำเร็จ” โดย แพทย์หญิงรัชฎาพร รุญเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขุนหาญ จังหวัดศรีษะเกษ

อุไรพรณ์ ทิดจันทึก : บรรณาธิการ / ปานรดา ด่านวันดี : ผู้เขียนข่าว /สุกัญญา ขาวศรี : ภาพ / โรงพยาบาลร้อยเอ็ด / ๕ กันยายน ๒๕๖๒

2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200-5    FAX.  043-511503