ศูนย์ราชการสะดวกจังหวัดร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
111 ถนนรณชัยชาญยุทธ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
คลินิกนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
THAILAND INTERNET
USER BEHAVIOR SURUEY

การตรวจราชการสาธารณสุขร้อยเอ็ด รอบที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒

ดร.นพ.อิทธิพล สูงแข็ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 พร้อมด้วย  นายแพทย์อุดม ภู่วโรดม สาธารณสุขนิเทศก์ พร้อมคณะผู้นิเทศ เขตสุขภาพที่ ๗

ได้ลงตรวจประเมินพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นายแพทย์ปิติ ทั้งไพศาล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ได้กล่าวต้อนรับ และนายแพทย์พิทักษ์พงศ์ พายุหะ  รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ได้สรุปผลการดำเนินงานปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่ พันเอกนายแพทย์ศิวพล บุญรินทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด นำเสนอการขับเคลื่อนแผนการจัดระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) ของโรงพยาบาลศูนย์ / โรงพยาบาลทั่วไป และการบริหารจัดการของหน่วยบริการ

 

อุไรพรณ์ ทิดจันทึก : บรรณาธิการ / สุกัญญา ขาวศรี : ข่าว / โรงพยาบาลร้อยเอ็ด / วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒

2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200-5    FAX.  043-511503