ศูนย์ราชการสะดวกจังหวัดร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
111 ถนนรณชัยชาญยุทธ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
คลินิกนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
THAILAND INTERNET
USER BEHAVIOR SURUEY

รางวัลหน่วยงาน บุคคลบริการประชาชนดีเด่น เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒

นายแพทย์ชลวิทย์ หลาวทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด มอบเกียรติบัตรแก่บุคลากร และหน่วยงานที่มีพฤติกรรมบริการดีเด่น

ที่ได้รับคำชมเชยจากตู้แสดงความคิดเห็น ในการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ครั้งที่ ๗ / ๒๕๖๒ วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น.  ณ ห้องประชุมสาเกต ชั้น ๗ อาคารเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ดังนี้

          ๑. ประเภทบุคคล : ในด้านพฤติกรรม

                    ๑. นางพิสมัย นิลสุ กลุ่มงานผู้ป่วยนอก ปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเทและเสียสละ

                    ๒. นางภาณุมาศ แดงวิบูลย์ หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม ๒ บริการที่ดีแก่ผู้มารับบริการ

                    ๓. นางขวัญฤทัย คำมณี หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม ชั้น ๒ บริการที่ดีแก่ผู้มารับบริการ

                    ๔. นางจุฑารัตน์ สดใส หอผู้ป่วยพิเศษอายุรกรรม ๔ ให้ข้อมูลในการรักษาแก่ผู้มารับบริการด้วยท่าทางยิ้มแย้มแจ่มใส ตั้งใจทำงาน อบอุ่น และเป็นกันเอง

                    ๕. นางสุภัตรา ชำรำ หอผู้ป่วยพิเศษอายุรกรรม ๔ ให้ข้อมูลการรักษาแก่ผู้มารับบริการ                 ด้วยท่าทางยิ้มแย้มแจ่มใส ตั้งใจทำงาน อบอุ่นเป็นกันเอง

                    ๖. นางนุชจรีย์ สุภาพสุนทร ฝ่ายประชาสัมพันธ์ฯ ให้คำแนะนำดีและท่าทางอบอุ่น                         แก่ผู้มารับบริการ

                    ๗. นายธนกฤต จันทร์ช่างทอง งานศูนย์สะอาด ทำความสะอาดตึกศัลยกรรม ๓ สะอาด                  และบริการดี

                   ๘. นางสุกัญญา พรมโสภา หัวหน้าศูนย์สะอาด การทำงานเป็นทีม OPD ชั้น ๒ – ๓ สะอาด และเรียบร้อย

          ๒. ประเภท หน่วยงาน : การให้บริการผู้มารับบริการด้วยความประทับใจ ดังนี้

                    ๑. หอผู้ป่วยเบญจสิริ ๔ โดยนางสาวอัฉรา ศรีรักษา

                    ๒. หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม ๒ โดยนางสุมิตรา จุฑางกูร

                    ๓. ศูนย์สะอาด โดยนางสุกัญญา พรมโสภา

          ๓. ประเภทหน่วยงานที่มีการรายงานความเสี่ยงในระบบ MRMS ดีเด่น

                   ๑. หอผู้ป่วยพิเศษอายุรกรรม ๕ โดยนางสาวจีรพันธ์ ประทุมอ่อน

                   ๒. ผู้ป่วยนอกมะเร็งชั้น ๒ โดยนางสายพิณ บุญศรี

                   ๓. งานผู้ป่วยนอก ชั้น ๒ โดยนางนงลักษณ์ อิฐรัตน์

อุไรพรณ์ ทิดจันทึก : บรรณาธิการ / สุกัญญา ขาวศรี : ผู้เขียนข่าว / โรงพยาบาลร้อยเอ็ด / ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒

 

2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200-5    FAX.  043-511503