ศูนย์ราชการสะดวกจังหวัดร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
111 ถนนรณชัยชาญยุทธ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
คลินิกนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
THAILAND INTERNET
USER BEHAVIOR SURUEY

รพ.ร้อยเอ็ด ร่วมกับ วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม จัดอบรมระยะสั้น สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด รุ่นที่ ๑

 

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ร่วมกับ วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม จัดอบรมระยะสั้น สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด รุ่นที่ ๑

เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะเฉพาะในการดูแล และจัดการปัญหาของผู้ป่วยมะเร็งที่รับยาเคมีบำบัดตามนโยบายการพัฒนาระบบบริการสุขภาพของประเทศไทยและแผนการจัดระบบบริการสุขภาพ (Service plan) เขตสุขภาพที่ ๗ ระหว่างวันที่ ๓ มิถุนายน – ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒

โดยนายแพทย์ชลวิทย์ หลาวทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด มอบประกาศนียบัตรให้กับพยาบาลวิชาชีพที่ผ่านหลักสูตรการอบรมระยะสั้น สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด รุ่นที่ ๑ จากหน่วยงานในเขตพื้นที่เขตสุขภาพที่ ๗ จำนวน ๑๘ คน เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๙๐๐ ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลร้อยเอ็ด เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่น ตั้งใจในการพัฒนาตนเองและพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานด้านการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัดของหน่วยงาน รวมถึงการสร้างเครือข่ายในการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งให้มีสิทธิภาพ คุณภาพ และมาตรฐาน

 

อุไรพรณ์ ทิดจันทึก : บรรณาธิการ / สุกัญญา ขาวศรี : ผู้เขียนข่าว / โรงพยาบาลร้อยเอ็ด / ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒

2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200-5    FAX.  043-511503