ศูนย์ราชการสะดวกจังหวัดร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
111 ถนนรณชัยชาญยุทธ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
คลินิกนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
THAILAND INTERNET
USER BEHAVIOR SURUEY

รพ.ร้อยเอ็ด จัดประชุมวางแผนออกแบบแปลนตามแผนคำขอสิ่งก่อสร้างอาคารบริการ Building List ประจำปี ๖๒

นายแพทย์ณัฐวุฒิ ประเสริฐศิริพงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นประธานประชุมพิจารณาตรวจสอบปรับปรุงแบบแปลนก่อสร้างอาคารบริการ สำหรับโรงพยาบาลเขตสุขภาพที่ ๗ เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารมะเร็งเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด โดยพันเอก นพ.ศิวพล บุญรินทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลร้อยเอ็ด และคณะผู้บริหาร ร่วมต้อนรับ

 

อุไรพรณ์ ทิดจันทึก : บรรณาธิการ / สุกัญญา ขาวศรี : ผู้เขียนข่าว / โรงพยาบาลร้อยเอ็ด / ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒

2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200-5    FAX.  043-511503