ศูนย์ราชการสะดวกจังหวัดร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
111 ถนนรณชัยชาญยุทธ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
คลินิกนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

หจก.วิบูลย์พาณิชร้อยเอ็ด บริจาคเงินให้แก่โรงพยาบาลร้อยเอ็ด จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท

เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นางเอ็มไพร บุญรินทร์ หัวหน้าฝ่ายบริหารโรงพยาบาลร้อยเอ็ด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ รับมอบเงินบริจาคจาก หจก.วิบูลย์พาณิชร้อยเอ็ด จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท

 (สองแสนบาทถ้วน) ในการจัดซื้อเครื่องมือ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ทางการแพทย์และจัดหาลิฟต์ อาคารผู้ป่วยหนักอุบัติเหตุและหัวใจ ๑๒ ชั้น โรงพยาบาลร้อยเอ็ด เพื่อรองรับผู้มารับบริการได้อย่างทั่วถึง สำหรับผู้มีจิตศรัทธาติดต่อขอบริจาคได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด โทร. ๐๔๓-๕๑๘๒๐๐-๕ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

อุไรพรณ์ ทิดจันทึก : บรรณาธิการ / สุกัญญา ขาวศรี : ผู้เขียนข่าว / โรงพยาบาลร้อยเอ็ด / ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒

 

2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200-5    FAX.  043-511503