ศูนย์ราชการสะดวกจังหวัดร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
111 ถนนรณชัยชาญยุทธ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
คลินิกนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

รพ.ร้อยเอ็ด รับการตรวจเยี่ยมการดำเนินงานมาตรฐาน GREEN & Clean Hospital ประจำปี ๖๒

วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางวัฒนา นันทะเสน รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจประเมิน GREEN & Clean Hospital 

โดยมี คณะกรรมการจากศูนย์อนามัยที่ ๗ , สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๗ ขอนแก่น  และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ตรวจเยี่ยมและสรุปการประเมิน GREEN & Clean Hospital โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ซึ่งเกณฑ์มาตรฐานในการประเมิน ประกอบด้วย การจัดการขยะมูลฝอยทุกประเภท การพัฒนาส้วมมาตรฐาน สะดวก เพียงพอและปลอดภัย การจัดการด้านพลังงาน การจัดการสุขาภิบาลอาหารและน้ำบริโภค เพื่อพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานพยาบาล รวมทั้งการจัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพของบุคลากร และผู้มารับบริการ

อุไรพรณ์ ทิดจันทึก : บรรณาธิการ / สุกัญญา ขาวศรี : ผู้เขียนข่าว / โรงพยาบาลร้อยเอ็ด / ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒

 

2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200-5    FAX.  043-511503