ศูนย์ราชการสะดวกจังหวัดร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
111 ถนนรณชัยชาญยุทธ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
คลินิกนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

จังหวัดร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมวันพยาบาลสากล ปี ๒๕๖๒ ภายใต้ พยาบาลเสียงแห่งพลัง สู่สุขภาพดีถ้วนหน้า (Nurses : The Voice to Lead Health for All) ในวันที่ ๑๕ พ.ค. ๖๒ นี้

นายแพทย์ชลวิทย์ หลาวทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด กล่าวว่า สภาการพยาบาลระหว่างประเทศ กำหนดวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันพยาบาลสากล

เพื่อส่งเสริมความร่วมแรงร่วมใจของพยาบาลวิชาชีพทั่วโลก และในปี ๒๕๖๒ สภาการพยาบาลจังหวัดร้อยเอ็ด จึงได้จัดกิจกรรมรำลึกถึงคุณความดีของมิสฟลอเรนซ์ไนติงเกล ผู้ก่อกำเนิดวิชาชีพการพยาบาล ในวันพุธที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ภายใต้คำขวัญพยาบาลเสียงแห่งพลัง สู่สุขภาพดีถ้วนหน้า (Nurses : The Voice to Lead Health for All) เพื่อให้ผู้บริหารองค์กรพยาบาล ผู้บริหารสถาบันทางการพยาบาล และพยาบาลระดับปฏิบัติการ ในทุกภาคส่วน ได้ร่วมกันเพื่อเป็นเสียงแห่งพลัง นำมาซึ่งการมีสุขภาพดีถ้วนหน้าของประชาชนทุกกลุ่มอายุ โดยนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมสาเกต ชั้น ๗ อาคารเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

 

อุไรพรณ์ ทิดจันทึก : บรรณาธิการ / สุกัญญา ขาวศรี : ผู้เขียนข่าว / โรงพยาบาลร้อยเอ็ด / ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒

2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200-5    FAX.  043-511503