โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
111 ถนนรณชัยชาญยุทธ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
คลินิกนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

บุคลากรและหน่วยงานบริการดีเด่น ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๒

    วันพฤหัสบดี ที่  ๑๔ มีนาคม  ๒๕๖๒  นายแพทย์ชลวิทย์ หลาวทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด เป็นประธานมอบใบเกียรติบัตร คำชมเชยจากตู้แสดงความคิดเห็น ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๒ ดังนี้
ประเภทบุคคล : ในด้านพฤติกรรม  ทันตแพทย์ธัญกร วิเชฎฐะพงษ์  กลุ่มงานทันตกรรม
    คุณอลิสา พูจีวร    หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย ๔
ประเภท หน่วยงาน :  หอผู้ป่วยพิเศษเบญจสิริ ๔  คุณอัจฉรา  ศรีรักษา
    งานเคมีบำบัด ชั้น ๔    คุณศิรินทรา  โคตะโน
 ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ครั้งที่  ๓ /๒๕๖๒
อุไรพรณ์ ทิดจันทึก : บรรณาธิการ / วิทวุฒิ: ภาพ /ข่าว

2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200-5    FAX.  043-511503