โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
111 ถนนรณชัยชาญยุทธ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
คลินิกนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

คุณวิทูร – คุณวารุณี สุริยวนากุล บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด (มหาชน) บริจาค 600,000 บาทให้โรงพยาบาลร้อยเอ็ด


คุณวิทูร – คุณวารุณี สุริยวนากุล บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด (มหาชน) บริจาค 600,000 บาทให้โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
 
นายแพทย์ชลวิทย์ หลาวทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด พร้อมเจ้าหน้าที่ รับมอบเงินบริจาค จำนวน ๖๐๐,๐๐๐ บาท (หกแสนบาทถ้วน) จากคุณวิทูร – คุณวารุณี สุริยวนากุล บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด (มหาชน) เพื่อจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลร้อยเอ็ดขอขอบคุณผู้ใจบุญที่มีจิตศรัทธาสละทรัพย์สินจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ ส่งผ่านให้โรงพยาบาลร้อยเอ็ดนำไปจัดบริการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วย ถือเป็นทานที่ยิ่งใหญ่ ขอเชิญผู้ใจบุญร่วมบริจาคเพื่อสมทบกองทุนสงเคราะห์ผู้ป่วยในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  บัญชีเลขที่  บัญชี 411-1-60663-6  สอบถามข้อมูลที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โทร 043 -518200-5 ต่อ 7678

 


อุไรพรณ์ ทิดจันทึก : บรรณาธิการ / วิทวุฒิ: ข่าว : ภาพ / โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200-5    FAX.  043-511503