โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
111 ถนนรณชัยชาญยุทธ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
คลินิกนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ดจัดอบรมพัฒนาครูแกนนำ ด้านการสอนเพศวิถีศึกษารอบด้าน


โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ดจัดอบรมพัฒนาครูแกนนำ ด้านการสอนเพศวิถีศึกษารอบด้าน

  วันที่ 4 มีนาคม 2562 เวลา 09.00น. นายเเพทย์ชลวิทย์ หลาวทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด และคณะร่วมต้อนรับ นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ประธานเปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพครูและนักเรียนแกนนำเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น หลักสูตร : พัฒนาครูแกนนำ ด้านการสอนเพศวิถีศึกษารอบด้าน ซึ่งอบรมระหว่างวันที่ 4 - 5 มีนาคม พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
ตามที่พระราชบัญญัติการป้องกันแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 มาตรา 6 โดยสถานศึกษาต้องจัดหาการเเละพัฒนาผู้สอนให้สามารถสอนเพศวิถีศึกษา จัดให้มีการเรียนการสอน เรื่องเพศวิถีศึกษาให้เหมาะสมกับช่วงวัย        ให้คำปรึกษาแก่วัยรุ่น มีระบบดูแล ช่วยเหลือ และคุ้มครองนักเรียนหรือนักศึกษาซึ่งตั้งครรภ์ให้ได้รับการศึกษาด้วยรูปแบบ  ที่เหมาะสมและต่อเนื่อง มีระบบการส่งต่อให้ได้รับบริการอนามัยการเจริญพันธุ์และการจัดสวัสดิการสังคมอย่างเหมาะสม โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ดร่วมกับโรงพยาบาลร้อยเอ็ดดำเนินการจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและนักเรียนแกนนำขึ้น

อุไรพรณ์ ทิดจันทึก : บรรณาธิการ / วิทวุฒิ: ข่าว : ภาพ / โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200-5    FAX.  043-511503