ศูนย์ราชการสะดวกจังหวัดร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
111 ถนนรณชัยชาญยุทธ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
คลินิกนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
THAILAND INTERNET
USER BEHAVIOR SURUEY

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ดนำทานข้าวปิ่นโตผูกรัก สู่องค์กรสร้างสุข

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ดนำทานข้าวปิ่นโตผูกรัก สู่องค์กรสร้างสุข
 
วันที่ ๖ มกราคม  ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๓๐ น. นายแพทย์ชลวิทย์ หลาวทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด และคณะผู้บริหาร  ร่วมต้อนรับ คุณจวงจิรา สุริยวนากูล นายกสมคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพ แห่งประเทศไทยจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมสมาชิก  คุณจินตนา ชื่นวัฒนา ประธานชมรมลีลาสและรำกระบองจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมสมาชิก ร่วมกิจกรรมพัฒนาสัมพันธ์ “ปิ่นโตผูกรัก สู่องค์กรสร้างสุข” โดยเชิญชวนนำอาหารเย็นใส่ปิ่นโตมาล้อมวงรับประทานอาหารร่วมกัน ณ ลานกิจกรรม โรงพยาบาลร้อยเอ็ด เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สร้างความสามัคคี ประชาสัมพันธ์ภารกิจหน่วยงาน และพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานภายนอกให้เกิดความคุ้นเคย นำสู่การประสานความร่วมมือในการพัฒนาโรงพยาบาลต่อไป

อุไรพรณ์ ทิดจันทึก : บรรณาธิการ / วิทวุฒิ บุตรกำพี้: ข่าว / โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200-5    FAX.  043-511503