ศูนย์ราชการสะดวกจังหวัดร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
111 ถนนรณชัยชาญยุทธ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
คลินิกนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
THAILAND INTERNET
USER BEHAVIOR SURUEY

พิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมนักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุขสัญจรจังหวัดร้อยเอ็ด

พิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมนักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุขสัญจรจังหวัดร้อยเอ็ด
 
    วันที่ 27 มกราคม 2561 เวลา 15.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร นายแพทย์ภูดิท  เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน เป็นประธานมอบเกียรติบัตร แก่ผู้ผ่านการอบรมนักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข (นบส.ส)  โดย พ.อ.นายแพทย์ศิวพล บุรินทร์  รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์คนที่  1   นายแพทย์ธนากร  จิรชวาลา รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์คนที่ 2 โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ร่วมเป็นเกียรติ
สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน และสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย ได้พัฒนาหลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข (Mini Master of Management in Health: Mini MM) มุ่งที่จะพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านสาธารณสุขซึ่งประกอบด้วยแพทย์ พยาบาล นักวิชาการ บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ในระดับท้องถิ่น  อำเภอ จังหวัดและประเทศ ให้มีภาวะผู้นำและมีทักษะในการบริหารงานสาธารณสุขยุคใหม่ เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารได้อย่างมั่นใจและมีประสิทธิภาพโดยสถาบันฯได้จัดอบรมนักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข สัญจรจังหวัดร้อยเอ็ด โดยจัดอบรมระหว่างวันที่ 27 ตุลาคม 2561  – 20 มกราคม 2562 ณ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเป็นผู้นำในการบริหารจัดการงานสาธารณสุขยุคใหม่ สามารถคิดวิเคราะห์ วางแผน กำกับ ติดตาม โครงการหรืองานด้านสาธารณสุข มีทักษะในการบริหารงานสาธารณสุขระดับสูง  โดยครั้งนี้ มีบุคลาการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ผ่านการอบรมนักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข จำนวน 31 คน เป็นแพทย์ 16 คน พยาบาล 4 คน เภสัชกร 5 คน และตำแหน่งอื่นๆ 6 คน


อุไรพรณ์ ทิดจันทึก : บรรณาธิการ / วิทวุฒิ บุตรกำพี้: ข่าว / ภาพ : งาน เวชนิทัศน์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200-5    FAX.  043-511503