ศูนย์ราชการสะดวกจังหวัดร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
111 ถนนรณชัยชาญยุทธ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
คลินิกนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
THAILAND INTERNET
USER BEHAVIOR SURUEY

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดงานประชุมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไปที่จังหวัดร้อยเอ็ด

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดงานประชุมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไปที่จังหวัดร้อยเอ็ด
 
    วันที่ 24 มกราคม 2562 นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประธานเปิดการประชุมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ ศูนย์ประชุมสาเกตฮอลล์ จังหวัดร้อยเอ็ด  ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ผู้อํานวยการโรงพยาบาล รองผู้อํานวยการฝ่ายการแพทย์และบุคลากรจากโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป จํานวน ๓๐๐ คน  โดย นายแพทย์โมลี วนิชสุวรรณ ประธานชมรมโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไปกล่าวรายงาน โดยมี นพ.ปิติ ทั้งไพศาล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด นายแพทย์ ชลวิทย์ หลาวทองผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ร่วมต้อนรับ เการประชุมครั้งนี้มุ่งพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ด้วยการถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์การบริหารงานจากผู้บริหารรุ่นเก่าสู่ผู้บริหารรุ่นใหม่ และสร้างเครือข่ายสุขภาพที่เข้มแข็งในการดําเนินงานทั้ง ๑๓ เขตสุขภาพรวมถึงเพื่อการประสานสัมพันธภาพที่ดีร่วมกันของชาวกระทรวงสาธารณสุข    
    นายแพทย์สุขุม  กล่าวว่า การบริหารจัดการที่ดีนั้น ผู้บริหารโรงพยาบาล ต้องมีความเที่ยงธรรม สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ ส่วนผู้ปฏิบัติงานมีจิตสำนึกในการทำงาน มีความรับผิดชอบ เป็นการป้องกันการทุจริตผ่านจิตสำนึก ปลูกฝังความซื่อสัตย์ สุจริต ปรับฐานความคิดในการแยกเรื่องระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวม ด้วยวิธีคิดแบบระบบเลขฐานสอง (Digital Thinking) ภายใต้แนวคิด“แก้ทุจริต ต้องคิดแยกแยะ” สร้างกลไกป้องกันการทุจริตให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ จะช่วยให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
อุไรพรณ์ ทิดจันทึก : บรรณาธิการ / วิทวุฒิ บุตรกำพี้: ข่าว / โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200-5    FAX.  043-511503