ศูนย์ราชการสะดวกจังหวัดร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
111 ถนนรณชัยชาญยุทธ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
คลินิกนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

โรงพยาบาลร้อยเอ็ดรับการเยี่ยมสำรวจเพื่อต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ (Re – accreditation ครั้งที่ ๔) ๒๐ – ๒๑ ธันวาคม นี้

อาจารย์ชุติเดช ตาบ-องครักษ์ หัวหน้าผู้เยี่ยมสำรวจ จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

พร้อมทีม ได้ลงพื้นที่โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ ๒๐-21 ธันวาคม ๒๕๖๑ เพื่อต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ (Re – accreditation ครั้งที่ ๔) โดยนายแพทย์ชลวิทย์ หลาวทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากร นำเสนอผลการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง หวังให้เป็นโรงพยาบาลศูนย์ชั้นนำระดับประเทศ คุณภาพและมาตรฐาน การรักษาระดับสากลให้ผู้รับบริการได้รับการบริการที่ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย และประทับใจในระบบบริการดังกล่าว

อุไรพรณ์ ทิดจันทึก : บรรณาธิการ / สุกัญญา ขาวศรี : ผู้เขียนข่าว / โรงพยาบาลร้อยเอ็ด / ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑

2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200-5    FAX.  043-511503