ศูนย์ราชการสะดวกจังหวัดร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
111 ถนนรณชัยชาญยุทธ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
คลินิกนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
THAILAND INTERNET
USER BEHAVIOR SURUEY

รพ.ร้อยเอ็ด เป็นเจ้าภาพการประชุมวิชาการประสาทศัลยแพทย์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๓๓

นายแพทย์ชลวิทย์ หลาวทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ดกล่าวว่าปัจจุบันโรคระบบประสาทเป็นสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิตและความพิการทำให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจที่เป็นค่าใช้จ่ายทางสุขภาพของผู้ป่วยการดูแลผู้ป่วยให้พ้นจากภาวะวิกฤติ ลดความเสี่ยงที่จะเกิดความพิการและเสียชีวิตต้องอาศัยแพทย์และทีมงานที่มีความรู้ความสามารถเพื่อพัฒนาทั้งด้านความรู้และเทคนิคทางการแพทย์ใหม่มาใช้ในการดูแลผู้ป่วย

หน่วยประสาทศัลยศาสตร์ กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลร้อยเอ็ดเป็นเจ้าภาพ จัดประชุมวิชาการประสาทศัลยแพทย์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๓๓ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสาเกต ชั้น ๗ อาคารเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด เพื่อพัฒนาความรู้ทางด้านวิชาการในการดูแลผู้ป่วยประสาทศัลยศาสตร์ การนำความรู้และเทคนิคทางการแพทย์ใหม่ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและผู้รับบริการ

อุไรพรณ์ ทิดจันทึก : บรรณาธิการ / สุกัญญา ขาวศรี : ผู้เขียนข่าว / โรงพยาบาลร้อยเอ็ด / ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑

2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200-5    FAX.  043-511503