ศูนย์ราชการสะดวกจังหวัดร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
111 ถนนรณชัยชาญยุทธ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
คลินิกนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

รพ.สรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี ศึกษาดูงานการจัดระบบบริการ รพ.ร้อยเอ็ด

วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ แพทย์หญิงกนกวรรณ มิ่งขวัญ รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านการคลังและประกันสุขภาพ พร้อมคณะผู้บริหารโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี นำคณะผู้บริหารเดินทางมาศึกษาดูงานระบบบริการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ได้แก่ การจัดการสวัสดิการเชิงธุรกิจ (ร้านสะดวกซื้อ) , ระบบการดูแลผู้มีอุปการคุณ และครอบครัวโรงพยาบาล , ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ และศูนย์ราชการสะดวก โดยนายแพทย์ชลวิทย์ หลาวทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ร่วมต้อนรับ

อุไรพรณ์ ทิดจันทึก : บรรณาธิการ / สุกัญญา ขาวศรี : ผู้เขียนข่าว / โรงพยาบาลร้อยเอ็ด / ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

 

2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200-5    FAX.  043-511503