โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
111 ถนนรณชัยชาญยุทธ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
คลินิกนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

นักวิ่งกว่าหมื่นคน รวมใจเดินวิ่งการกุศล เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งด้อยโอกาส ณ บึงพลาญชัยร้อยเอ็ด

วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ประธานเปิดการแข่งขันเดิน วิ่งการกุศล ครั้งที่ ๒ สี่ – สมาน เดินวิ่งวิถีไทย เพื่อผู้ป่วยมะเร็งทั่วประเทศ ซึ่งจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นเจ้าภาพ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ บึงพลาญชัยจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนักวิ่งร่วมกิจกรรมจำนวน ๑๑,๒๑๒ คน เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และแสดงออกถึงเจตนารมณ์ของการสืบสานพระปณิธานการช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งด้อยโอกาสอีกทั้งยังเป็นการจัดหารายได้เพื่อสมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งให้ได้รับการรักษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานมีผู้ร่วมบริจาคสมทบกองทุนจำนวน๕๐๔,๔๕๐ บาท นักวิ่งที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ OVER ALL หญิง ระยะทาง ๑๐.๕ ก.ม. คุณรัญชดา เตชะโกศล , รางวัลชนะเลิศ OVER ALL ชาย ระยะทาง ๑๐.๕ ก.ม. คุณธนิต วัฒนะยา อายุ ๓๓ ปี ,รางวัลชนะเลิศ OVER ALL หญิง ระยะทาง ๒๑ ก.ม. คุณวิมลพรรณ แสงขันธ์ อายุ ๓๑ ปี , รางวัลชนะเลิศ OVER ALL ชาย ระยะทาง ๒๑ ก.ม. คุณอนุรักษ์ จันทนาม อายุ ๕๓ ปี

อุไรพรณ์ ทิดจันทึก : บรรณาธิการ / สุกัญญา ขาวศรี : ผู้เขียนข่าว / โรงพยาบาลร้อยเอ็ด / ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200-5    FAX.  043-511503